Kid reviews for Toca Band

Common Sense says

Super cute music app lets kids mix beats and sounds.
Based on our expert review

Parents say

age 2+
Based on 2 reviews

Kids say

age 18+
Based on 1 review
Teen, 13 years old Written byHuỳnh dương linh April 4, 2016

Hãy cho nhận xét của bạn

Tôi rất đẹp trai nên không cần nói gì

This title contains:

Ease of Play